Skladová dostupnosť

Expresná expedícia do 48 hod

Zľavy pre verných fanúšikov

Doprava zdarma nad 120 €

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ

Fan-store company s.r.o.
Sídlo: Klasná 959/19a, Ostrava-Hrabová
IČ: 45352844
DIČ: CZ45352844
Registrácia: OR Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 39015
Bankové spojenie: 2900274727/8330

Všeobecné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie sú zmluvné vzťahy upravené týmito obchodnými podmienkami, riadia sa Občianskym zákonníkom (40/1964 Zb.) pre prípad spotrebiteľa. Alebo v prípade podnikateľov sa neupravené vzťahy riadia Obchodným zákonníkom (513/1991 Zb.).
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode www.fan-store.sk

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ/predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci - zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kúpna zmluva – Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.
V zmluve musí byť kúpna cena dohodnutá alebo musí v nej byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu ju uzavrieť aj bez určenia kúpnej ceny. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu ustanovenú podľa § 448.

Informácie o zmluve a obchodných podmienkach

Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.
Podaním objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami. Rovnako tiež potvrdzujete oboznámenie s týmito podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom. Všetky Vami podané objednávky sú záväzné a na každú objednávku bude vystavený fakturačný doklad, na základe ktorého bude zákazníkovi (odberateľovi) účtovaná čiastka za objednaný tovar. Zmluva je uzatváraná v jazyku českom.
Pred nákupom môžete vykonať registráciu. Osobné údaje, ktoré uvediete v registračnom formulári chránime v zmysle zákona č.428/2002, Zb., o ochrane osobných údajov. Všetky údaje budú použité iba pre vlastné potreby, účel overenia objednávky a doručenie tovaru.
Objednávky môžu byť u zákazníka overené a to formou telefonickou, pomocou SMS alebo e-mailom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Od odoslania objednávky je objednávka považovaná za záväznú. Zákazník má však právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru (určujúci je dátum odoslania). Ak chce tak zákazník urobiť, musí vrátiť tovar nepoškodený, v originálnom neporušenom obale a s kompletným obsahom (s návodom a kompletným príslušenstvom), aby bolo schopné ďalšieho predaja. Pri vrátení tovaru zaistite nasledujúce:

1) priložte kópiu faktúry + sprievodný list s textom: Odstupujem od zmluvy a požadujem vrátenie peňazí (a akou formou – bankovým prevodom, osobné prevzatie, poštou).

2) na sprievodný list uveďte tiež vašu adresu, telefón, email a spôsob, akým chcete vrátiť peniaze (prevodom na váš účet nebo v hotovosti). Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na poštovné, vracia sa vždy iba cena tovaru. Zásielku pošlite na adresu uvedenú na faktúre.

Tovar späť posielajte iba doporučene. Dobierka nebude nami prevzatá ! Tovar späť posielajte na našu adresu Fan-store company s.r.o., Klasná 19a, 720 00 Ostrava-Hrabová, Česká republika
Po obdŕžaní takto vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 30-tich dní, ale spravidla obratom zákazníkovi vráti späť čiastku, zaplatenú za tovar, spôsobom, na ktorom sa obaja dohodnú. Táto čiastka bude znížená o náklady, ktoré predávajúcemu vznikli s prepravou tovaru k zákazníkovi.
Právo na vrátenie tovaru vo vyššie uvedenej lehote zaniká kupujúcemu pri osobnom prevzatí v kamennom obchode.

Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť predajcovi. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme, je nutné riešiť pri prevzatí tovaru (viď. Odsek balné a dopravné).

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Neuznaná bude reklamácia tovaru, u ktorého došlo k vadám a poškodeniu následkom nesprávneho a neodborného užívania, či nesprávnym skladovaním. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovaru a funkčných vlastností rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami. Pri takto vzniknutých vadách na tovare nevzniká nárok na reklamáciu.

Postup pri reklamácii:
1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu Fan-store company s.r.o., Klasná 19a, 720 00 Ostrava-Hrabová, Česká republika
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

Ochrana osobných údajov a dát

Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu obchodu (za účelom úspešného splnenia zmluvy) a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou dopravcu, za účelom bezproblémového doručenia tovaru.

Záverečné ustanovenia

Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný ( zahraničný ) prvok , potom strany dojednávajú , že vzťah sa riadi slovenským právom . Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov .
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad .
Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné užívanie zakúpeného tovaru spôsobom , ktorý odporuje platným právnym predpisom , najmä predpisom o ochrane práv duševného vlastníctva .
Vyhlásenie o tovaru je vyhlásením výrobcu , a predajca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za pravdivosť vyhlásení výrobcu , s tým , že sa predajca od prípadnej nepravdivosti vyhlásenia výrobca úplne dištancuje .
Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné , alebo sa takým stane , namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie , ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje . Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení . Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu .
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná .
Kontaktné údaje predávajúceho : adresa pre doručovanie : Fan-store company s.r.o., Klasná 19a, 720 00 Ostrava-Hrabová, Česká republika, adresa elektronickej pošty obchod@fan-store.sk , telefón +420 774 651 660.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.9.2012.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.